Mit kínálunk régiónknak?

1. Az állami ösztöndíjrendszer reformja a felsőoktatásban, ami leveszi a tanulással járó terheket a szülőkről

Közösségünk jövője a tanult fiatalokban van. Hisszük, hogy esélyegyenlőségnek kell lennie az életnek ezen területén is, rendkívül igázságtalan, ha valaki azért nem tud továbbtanulni, mert a családjának nem telik rá. Egy hatékony és demokratikus ösztöndíjrendszer elősegítené országunk és régiónk fejlődését. Hatványozottan igaz ez azokra a családokra, akik egy szegényebb régióban szerzett jövedelemből szeretnék finanszírozni a gyermekük pozsonyi vagy prágai tanulmányait. Egyszerűen nem jön ki a matek. Ezért gondoljuk úgy, hogy a tehetséges diákokat támogatni kell!

 2. Hazaváró program indítása a külföldre került fiatalok itthon való boldogulása érdekében

A külföldön tanuló diákjaink hazacsábítása a fejlődés egyik legalapvetőbb feltétele, hiszen az ő birtokukban van a friss tudás, kapcsolati tőke és a lendület. Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy a hazajövetelre okot kell adni. Ezért szorgalmazzuk a helyi vállalkozások által kínált gyakornoki pozíciók ajánlását.

Ugyanakkor egy kiterjedt, itthoni értékeinkre, hazai kapcsolati tőkére és az egyén beágyazottságára építő hazaváró kampányt is meg akarunk valósítani. Mivel az érintetteknek tudniuk kell róla, hogy van ok hazajönni és, hogy most teszünk is azért, hogy boldogulhassanak itthon!

3. A régiós támogatások és uniós források hatékonyabb régiós elosztása, a központi politika felülvizsgálata

A kohéziós és strukturális alapok forrásainak hatékonyabb, az elmaradottabb régiókba történő koncentrálódását szorgalmazzuk. Azt, hogy az informatikai és tudásgazdasággal kapcsolatos Európai Úniós források egyenletesen szét legyen terítve a régióban, és ne csak a nagyobb központokban összpontosuljanak. Ennek eredményeként látjuk azt, hogy a tehetséges tudásmunkások (informatikus, közgazdász, mérnök, stb..) nem mennek el, mivel megkapják a szükséges infrastrukturális és pénzügyi tamogatást, ahhoz, hogy otthon építsék fel a vállalkozásukat.

Ez az intézkedés egyértelműen elősegítené Dél-Szlovákia fejlődését, hiszen fizetőképes keresletet vonzz a régióba (tudásmunkások személyében), munkahelyeket teremt és lehetővé teszi, hogy a rurális gazdaság rálépje az átalakulás útjára. Továbbá természetesen, hazahozza az elvándorolt fiataljainkat.

4. A dinamikus és részmunkaidős munkavállalási formák felkarolása és támogatása a családosok részére

A munka törvénykönyvének reformját akarjuk, azért, hogy könnyebb legyen a gyermekvállalás annak, aki úgy érzi, elérkezett az ideje. Az államnak nem akadályoznia, hanem segítenie kell a folyamatot. A reform célja a rugalmas munkavállalási formák bevezetése, azért, hogy egy anyának ne kelljen a megélhetés és a gyermek között választania. Az intézkedés legfontosabb hozományát a gyermekvállalasái hajlandóság növekedésében látjuk, azonban a családok megélhetésében is új alternatívákat teremt.

5. Kedvezményes családtámogatási rendszer és támogatott lakáshitel

A régiós tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok szívesen vesznek bármilyen állami kapaszkodót a családalapításban, miközben ezekből nagyon kevés létezik. Szorgalmazni fogjuk a jelenlegi támogatási struktúrák radikális kiterjesztését: a kedvezményes otthonteremtési hitelek bevezetését, melyet lakások építésére vagy felújítására lehetne felvenni, s a családalapításhoz vannak kötve. Így érhetjük el, hogy akár régiós szinten is meg lehessen tartani a fiatalokat.

6. Ne zárják be a magyar iskolákat szeptemberben, a kisebbségi intézmények sorsáról alapos elemzés után döntsünk!

Iskoláink sorsa nemhogy veszélyben van, de több helyütt meg is pecsételődött, ha rohammunkában nem teszünk érte az újonnan felálló törvényhozásban. Azonnal benyújtunk egy tervezetet, mely rövid távon orvosolja a finanszírozási problémákat, hogy ott, ahol közakarat van az iskolák megmaradására, azt el is lehessen érni. Középtávon szorgalmazzuk a kisebbségi iskolák működésének és struktúrájának modernizálását, a megfelelő intézmények felállítását, s célunk, hogy létrejöjjön egy hosszú távon is működőképes, önnfentartó, minőségi rendszer.

7. A magyar és szlovák nyelv jogi egyenjogúsítása a magyarlakta településeken, átfogó kisebbségi törvény megalkotása és elfogadása.

Annak, aki próbálta már nem államnyelven intézni ügyeit azokon a településeken, ahol erre minden joga megvan, egyértelmű, hogy nem működnek a mechanizmusok. Célunk, hogy a szakmai szervezetekkel együttműködve kiterjesszük a kisebbségi ügyekkel hatóságok kompetenciáját és feljavítsuk az emberanyagát, majd pedig folyamatosan számon kérjük a gyakorlati nyelvhasználattal kapcsolatos intézkedések állását. Emellett beterjesztünk egy kisebbségi törvénytervezetet, melynek elfogadását a szlovák törvényhozás huszonhárom éve elhallgatja és elszabotálja.

8. A kisebbségekról szóló ismeretek elmélyítése a szlovák tannyelvű oktatásban, toleranciaprogramok támogatása

A magyar közösség és a kisebbségek megítélése Szlovákiában nem csak a mi belügyünk, hanem mindenki közös ügye. Szorgalmazni fogjuk, hogy a tantervben és az iskolaügyben hangsúlyosabb szerepet kapjanak az emberi jogok és a tolerancia, a vonatkozó civil kezdeményezéseket pedig felvállaljuk és a lehető legszélesebb körbe eljuttatjuk, kihasználva képviselői státuszunkat. Azt akarjuk, hogy Szlovákia összes állampolgára kötelezően tanuljon a kisebbségekről, hogy megérthesse, miért vagyunk itt és mit gondolunk a világról.

9. A helyi népszavazások intézményének megerősítése a szubszidiaritás elve alapján

A bősi és a peredi népszavazás sorsa mutatja, hogy a helyi szintű akaratnyilvánítás csak szimbolikus, semmilyen hatása nincs a központosított, a régiós igényeket durván figyelmen kívül hagyó intézkedésekkel szemben. Ez hozzájárul a régiók leszakadásához és ahhoz, hogy az állampolgárok elvesztik a bizalmukat a demokratikus intézményekkel szemben. Szorgalmazni fogjuk a népszavazások státuszának átalakítását, akár alkotmánymódosítás formájában is.

10. A kisebbségi kulturális szervezeteknek járó összeg mértékének növelése, a támogatási rendszer átláthatóvá és politikamentessé tétele az érintett szervezetek bevonásával

Kulturális rendszerünk átalakításra szorul, hiszen a szlovákiai magyar szervezetek körében rendszeresen megesik, hogy a létfenntartásukhoz, akcióikhoz szükséges összeg töredékét tudják csak bebiztosítani állami forrásból. Át akarjuk gondolni az államilag kiemelt kisebbségi szervezetek intézményét és szerepét, növelni szeretnénk a kisebbségi kultúrára fordított források nagyságát, s fontosnak tartjuk azok transzparens elosztását.

11. Béremelés a tanárok és egészségügyi dolgozók részére. A tanárok bérezése érje el az országos átlagbér 1,2-szeresét!

Ha azt akarjuk, hogy régiónkban növekedjen az életminőség, minden alapvető szolgáltatásnak elérhetőnek kell lennie, akár a legkisebb községekben is, ezért szorgalmazzuk a tanárok és az egészségügyi dolgozók béremelését. Ennek eredménye az, hogy a tehetséges tanárok és egészségügyi dolgozók nem mennek el a régióból, hanem tudjanak helyben is boldogulni. Szeretnénk visszaállítani ezen szakmák megbecsültségét, s karrierperspektívát akarunk állítani azok elé, akik az életüket az oktatásnak vagy a gyógyításnak szentelik szűkebb hazájukban.

12. A polgárőrség működésének kialakítása és jogi rendezéseű

Ezekben az időkben, amikor semmi sem biztos holnap, régiónk és biztonságunk megvédése kiemelten fontos, azonban úgy gondoljuk, hogy ezt nem a rendőrség fejlesztésén keresztül lehet a leghatékonyabban megvalósítani. A rendőrség egy nagy apparátus, régiós törekvések nehezen érvényesülnek benne.

Legyünk saját szerencsénk kovácsai, ahogy a Fiatal Függetlenek eddig is tették. A polgárőrség törvényi kereteinek megteremtését tűzzük ki célul, azért, hogy mi védjük meg, magunkat. A megfelelő keretek és forrás biztosítása a polgárőrség számára lényegesen emelni tudná leginkább azon falvaink biztonságát, amelyek nem rendelkeznek rendőrséggel, vagy nem esnek olyan gyakran rendőri felügyelet alá. Tehát ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.

13. Az állam ne akadályozza, hanem segítse a helyi vállalkozók tevékenységét. Járulékcsökkentés és vállalkozásösztönző programok támogatása

A kis- és középvállalkozásokat látjuk a gazdaság fő motorjának. Követeléseink célkeresztjében nem a külföldi tőkebefektetések megszerzése áll, amivel kapcsolatban Dél-Szlovákia valóban diszkriminálva van, hanem a vállalkozás ösztönző programok. Hisszük, hogy a felvidéki magyarság lehet a saját szerencséjének a kovácsa. Ezért a kis- és középvállalkozások adminisztratív és járulékterheinek csökkentését, az ős- és kistermelők egyszerűbb támogatását és egyszerűbb adóztatását, valamint a kohéziós és strukturális alapok hatékonyabb elosztását tűztük ki célul. A támogatások mellett hisszük, hogy a fenntarthatóságot a piac tudja biztosítani, ezért szorgalmazzuk a mikrohitelezés és az autonóm pénzügyi megoldások használatát a kis- és középvállalkozások körében.

A régiófejlesztésének másik fontos építőköve a regionális márka, amely a vidék minőségbiztosítási rendszereként működne. Törvénybe akarjuk foglalni ezen márkák használatának alapelveit és gyakorlati megvalósulásának feltételeit. Szeretnénk ha létrejönne Gömör, a Csallóközi vagy éppen a Mátyusföldi brand. Úgy gondoljuk, hogy ez a lépés segítene a regionális öntudat fejlesztésében és a piacképesebb termékek létrehozásában, amelynek egyértelmű jóléti hasznai lennének Dél-Szlovákiára nézve.